Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Đông Tiến.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề kiểm tra 1 tiết kì II-Môn Hoá 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:02' 20-02-2009
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD& ĐT Yên Phong
Trường THCS Đông Tiến

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : HOÁ 8
Thời gian làm bài: 45 phút;
(4 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 134

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp :..............................................................................................

I .Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Có các chất sau đây: SO3 , P2O5 , CuO, SiO2, Fe2O3, CO2.
Dãy các chất nào sau đây đều gồm các chất là oxit axit?
A. SO3, P2O5, SiO2, CO2
B. SO3, P2O5, Fe2O3, CO2
C. SO3, P2O5, SiO2, Fe2O3
D. SO3, P2O5, CuO, CO2.
Câu 2. Một oxit của nitơ có phân tử khối bằng 108. Công thức hóa học của oxit đó là
A. NO B. NO2 C. N2O3 D. N2O5.
Câu 3. Nhóm các chất nào sau đây chỉ gồm các oxit?
A. CaO , NaOH , CO2 , Na2SO4 B. Fe2O3 , O3 , CaCO3 , CO2
C. CaO , CO2 , Fe2O3 , SO2 D. CO2 , SO2 , Na2SO4 , Fe2O3
Câu 4. Có các phản ứng hóa học sau:
1. H2 + PbO → Pb + H2O 2. CaO + CO2 → CaCO3
3. 2H2 + O2 → 2H2O 4. Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe
5. 3Fe + 2O2 → Fe3O4 6. CaO + H2O → Ca(OH)2
7. 2Cu + O2 → 2CuO 8. 2CO + O2 → 2CO2
Nhóm các phản ứng hóa học sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp là?
A. 1 , 2 , 4 , 5, 7 B. 2 , 3 , 6 , 7, 8
C. 1 , 3 , 5 , 7 , 8 D. 2 , 3 , 5 , 6, 7 , 8
II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1 điểm)Có những từ và cụm từ: “phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ, sự oxi hoá, oxi hoá”.
Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:
1) ........................................ là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới.
2) ........................................ là phản ứng hoá học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Câu 2. (2 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :

a) …… P + ……O2 ( ………….

b) …… Al + ……O2 ( ………Al2O3

c) …… C3H8 + …….O2 ( ………CO2 + …….. H2O

d) …… K + …….O2 ( ……K2O

Câu 3. (3 điểm)Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá học của phản ứng là to
S + O2 → SO2
Hãy cho biết:
1. Những chất tham gia và tạo thành trong phản ứng trên, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất ? Vì sao ?
2. Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam nguyên tử lưu huỳnh.
3. Khí sunfurơ nặng hay nhẹ hơn không khí ? Hãy giải thích.
(Cho biết O = 16 ; S = 32)
Bài giải
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 
Gửi ý kiến